Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu "Posmakuj w Ropczycach"

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie 1 – 15 września 2022 r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz do 15 października 2022 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych), przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolnenie może być większa niż kwota 600,00 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie gminy Ropczyce.

 Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty potwierdzające dochód rodziny netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) należy złożyć w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach (pok. 118) lub w sekretariacie szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Ropczyce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach pok. 118, tel. (17) 22 20 278.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021, poz.1915 ze zm.)

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK
OŚWIADCZENIE