Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.
Celem Programu jest poprawa jakości powietrza.
Wsparcie finansowe można otrzymać na:
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą).

Podstawowe dofinansowanie 30% przysługuje osobom o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł.
Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie 60%.

Od 25 stycznia 2022 r. funkcjonuje również trzeci, najwyższy poziom dofinansowania, w ramach którego można otrzymać aż 90 % dofinansowania 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie – Portal Beneficjenta Program Czyste Powietrze.

W Urzędzie Miejskim w Ropczycach funkcjonuje również punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, w którym można otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz rozliczeniu wniosku o płatność.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
Urząd Miejski w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1,
Tel. 17 22 10 567