Wniosek i informacje:

  • – Wniosek CEIDG-1  jest wnioskiem głównym, na podstawie którego można dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgłosić zmianę wpisu, zawiesić działalność gospodarczą, wznowić działalność gospodarczą oraz wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG,
  • – Aktualna wersja wniosku CEIDG-1 oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na portalu internetowym CEIDG pod adresem: www.biznes.gov.pl/ceidg
  • – Do wglądu potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
  • – Uwaga: papierowy wniosek nie jest konieczny do załatwienia sprawy,
  • – Zaświadczenie o wpisie w CEIDG ma formę wydruku wniosku elektronicznego,
  • – Rejestracja w CEIDG oraz wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

  • – Osobiście lub przez pełnomocnika (z dołączonym pełnomocnictwem). Ustawowa opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu) – pok. nr 2 w godzinach pracy urzędu,
  • – Za pośrednictwem poczty (w takim przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza),
  • – Elektronicznie na portalu www.biznes.gov.pl – konto przedsiębiorcy (aby wniosek wysłać elektronicznie bezpośrednio do CEIDG należy go podpisać przy pomocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 17 2210 537