Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Usuwanie azbestu w 2023 roku

Po raz kolejny Gmina Ropczyce przeprowadziła w 2023 roku zadanie usuwania wyrobów azbestowych od swoich mieszkańców w ramach Ogólnopolskiego Programu obejmującego Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Spośród dotychczas prowadzonych działań od 2012 roku, w roku bieżącym objęto pomocą największą ilość mieszkańców – usunięto ponad 405 ton tych niebezpiecznych odpadów ze 151 posesji. Zadanie powiodło się rekordowo dzięki znacznym środkom przeznaczonym na ten cel oraz korzystnej ofercie Firmy RAGAR wybranej w przetargu.    

Gmina wydatkowała na ten cel 205,3 tys. zł, z czego 59,5% pochodziło z uzyskanej dotacji Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.