W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce informuje, że osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Ropczycach.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić pisemnie chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Urząd po dokonaniu zgłoszenia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.