Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Burmistrz Ropczyc informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny).

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa od dnia 1 września do dnia 15 września 2023 r.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać przez cały rok szkolny, jednak należy go złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski, zarówno o przyznanie stypendium szkolnego jak i o przyznanie zasiłku szkolnego, należy składać w sekretariacie danej szkoły, do której uczęszcza uczeń lub w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w  Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, w pok. nr 118.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz oświadczenie o wysokości dochodów dostępne są w szkołach, w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w  Ropczycach, pok. nr 118 oraz w wersji elektronicznej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ropczyce.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota 600,00 zł –art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1296 z późn. zm.).

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późn. zm.)

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach, pok. 118, tel. (17) 22 20 278.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie o dochodzie
Wniosek