Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ropczyce

Gmina Ropczyce przystępuje do prac związanych z opracowaniem Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu.

Ze względu na postępujące zmiany klimatu miasta doświadczają licznych sytuacji ekstremalnych, tj. fale upałów, susze, miejskie wyspy ciepła, nawalne opady oraz powodzie błyskawiczne. Każde z wymienionych zjawisk negatywnie wpływa na ludność oraz funkcjonowanie terenów zurbanizowanych.

Dzięki sporządzeniu MPA miasto może w łatwy sposób podjąć szereg działań, które przyczynią się do poprawy komfortu i funkcjonowania miasta.

Celem MPA jest przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych.

MPA zawiera w szczególności:

  • ➡️ analizę zjawisk klimatycznych na miasta, takich jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, opady śniegu, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza,
  • ➡️ ocenę wrażliwości miasta na zmiany klimatu,
  • ➡️ określenie potencjału adaptacyjnego do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia,
  • ➡️ ocenę podatności miasta i wskazanie największych zagrożeń,
  • ➡️ określenie celów szczegółowych i działań adaptacyjnych,
  • ➡️ określenie zasad wdrożenia MPA oraz ram finansowania i monitoringu MPA.

Proces opracowania MPA potrwa około 12 miesięcy.

Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta jak również całej gminy do odwiedzania strony internetowej, na której będziemy na bieżąco informować o przebiegu prac nad MPA oraz do aktywnego włączenia się w proces jego powstawania.

Wytyczne do przygotowania MPA:

Podręcznik adaptacji dla miast – wytyczne do przygotowania miejskiego planu adaptacji

Strategiczny plan adaptacji

Mini poradnik – zrozumieć adaptacje do zmian klimatu