„Nowoczesne e-usługi w gminach Ropczyce i Wielopole Skrzyńskie”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Podkarpackie” Działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” na podstawie umowy nr RPPK.02.01.00-18-0028/16-00 z dnia 04.10.2016 r.
Projekt realizowany w partnerstwie gmin na podstawie zawartego porozumienia z dnia 26.02.2016 r.:

  • Leder projektu: Gmina Ropczyce,
  • Partner projektu Gmina Wielopole Skrzyńskie.

Projekt jest typem projektu dotyczącym elektronicznej administracji – zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiających pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość.

Cel główny projektu:
• udostępnienie nowych e-usług,
• zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego przez jednostki partnerów projektu.

Cel szczegółowy projektu:
• poprawa zarządzania i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w jednostkach partnerów projektu.

Dodatkowy cel projektu:
• ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału z życiu społecznym.

Okres realizacji: 17.03.2016 – 31.12.2017

Wartość projektu:

Wskaźniki produktu projektu:

Rezultaty projektu:

E-usługi udostępniane w ramach projektu: