Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Ropczyce

Jednym z głównych priorytetów Samorządu Ropczyc są zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Dlatego też etapowo wdraża inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej.

Aktualnie w trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czekaj – etap I. Zakres zadania obejmuje obszar od oczyszczalni ścieków przy ul. Robotniczej w kierunku drogi wojewódzkiej oraz od linii kolejowej w kierunku północnym. Zakres rzeczowy obejmuje budowę pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz drogą dojazdowa, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1112 m, budowę rurociągu tłocznego o długości 115 m oraz przebudowę sieci wodociągowej o długości 15 m na terenie oczyszczalni ścieków. Zadanie, którego wartość przekracza 800 tys. zł, zostanie wykonane do połowy grudnia.

Ponadto, trwa budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Skorodeckiego – etap III. Obejmuje ona wykonanie kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2300 m, dwóch pompowni ścieków oraz sieci wodociągowej o długości ok. 1870 m. Wartość inwestycji to blisko 1 mln 900 tys. zł. W tym roku wybudowany zostanie także 470 metrowy odcinek kanalizacji sanitarnej w Brzezówce za kwotę ponad 350 tys. zł.

Na ukończeniu jest także budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich i kanalizacji w Brzezówce – etap II. Zadanie realizowane jest w ramach operacji Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej. Obejmuje budowę sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich o długości 6092 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce o długości 417 m. Wartość zadania to ponad 2 mln 500 tys. zł.

W okresie wakacyjnym wybudowano sieć wodociągową przy ul. Jana III Sobieskiego – droga na „Kopiec” w Ropczycach o łącznej długości 1802 m za kwotę ponad 300 tys. zł.

W trakcie projektowania jest sieć wodociągowa w Niedźwiadzie Górnej na kwotę prawie 70 tys. zł. Do maja 2023 r. przy ul. Kolejowej w Ropczycach powstanie sieć wodociągowa zasilająca budynki wzdłuż ul. Kolejowej powyżej rzędnej 240 m. n.p.m. i włączenie do istniejącej sieci przy ul. Rataja. Również przy ul. 3-go Maja i ul. Monte Cassino w Ropczycach, do końca maja 2023 r. planowane jest wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 250 m.

default