Ważna informacja - góra strony

Zapraszamy na 47. Dni Ziemi Ropczyckiej

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce, prowadzony przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. CEEB ma wspierać działania w wymianie „kopciuchów”, a tym samym walkę ze smogiem. Baza ruszyła 1 lipca 2021. 

Każdy właściciel lub zarządca budynku zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego na złożenie deklaracji ma czas do 30 czerwca br. dla źródeł uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., natomiast w przypadku źródeł uruchomionych po 1 lipca 2021 r. – 14 dni.

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.ceeb.gov.pl

Dla osób które nie mogą złożyć deklaracji w formie online, istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej, osobiście w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, pok. nr 10, bądź wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.

Podstawa prawna:

Rozdział 5a „Centralna ewidencja emisyjności budynków” ustawy z dnia 21 listo[ada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Załącznik:

1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła dla i źródeł spalania paliw dla budynków mieszkalnych.
2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła dla i źródeł spalania paliw dla budynków niemieszkalnych