Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Nowe inwestycje w PEC Ropczyce

28 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, prezes gminnej spółki Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Zdzisław Duliban podpisał aneksy do umów o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki inwestycji pn.: „Dostosowanie kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC”.

Wniosek o udzielenie dotacji i pożyczki, które dają łącznie 100% pokrycie finansowania inwestycji, złożony został w listopadzie 2019 r. w ramach nowego programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, który przeznaczony był dla nieefektywnych systemów ciepłowniczych na pozyskanie środków na dostosowanie źródła ciepła do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Konieczność aneksowania umowy na realizację ww. inwestycji wynikała ze znacznego wzrostu cen materiałów i usług. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 10 582 920 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 8 599 000 zł, z czego dotacja stanowi 49,92 % i niskooprocentowana pożyczka stanowi 50,08 %.

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w module ORC do poziomu gwarantującego uzyskanie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego dla systemu obsługiwanego przez PEC w Ropczycach. W tym celu planuje się rozbudowę istniejącej kotłowni węglowej z kotłami typu WR o jeden do maksimum dwóch modułów ORC pracujących równolegle, zasilane gorącą wodą podgrzaną (do temperatury umożliwiającej pracę modułów ORC) w kotłach WR. Łączna moc cieplna z modułów ORC wyniesie minimum 3,2 MWt ciepła pochodzącego z kogeneracji i 0,17 MWe energii elektrycznej netto. Projektowana inwestycja nie wyklucza w przyszłości zmiany paliwa jako źródła ciepła. Może to być kocioł biomasowy, kocioł na paliwa alternatywne itp.

Podpisanie umów na dofinasowanie ww. inwestycji i jej rozpoczęcie, a w konsekwencji uzyskanie w przyszłości statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego” pozwoliło na zrealizowanie projektu modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 pn.: „Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”, który to projekt został zakończony w październiku br. Wartość tego projektu wynosiła ok. 7 mln zł netto, dofinasowanie 85 % – 6, mln zł.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach składa podziękowania burmistrzowi Ropczyc Bolesławowi Bujak oraz senatorowi Zdzisławowi Pupie za otrzymane poparcie w działaniach inwestycyjnych Spółki.