Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gmina Ropczyce zakończyła drugi etap budowy sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce. W ramach zadania wykonano ponad 6,6 km sieci wodociągowej wraz uzbrojeniem, hydrantami i trzema pompowniami wody oraz 0,43 km sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja operacji przyczyniła się do rozwoju i poprawy infrastruktury wiejskiej, dzięki czemu możliwe będzie podłączenie 83 budynków mieszkalnych do sieci.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Dofinansowanie wynosi 1 121 890,00 PLN. Całkowita wartość zadania: 2 675 729,49 PLN