Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w gminie Ropczyce

Projekt „Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej.

Gmina Ropczyce/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zaopiekowani – rozwój usług społecznych w Gminie Ropczyce”. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 1.06.2024 r. do 31.12.2025 r.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości zindywidualizowanych usług o charakterze społecznym poprzez ich zwiększenie na terenie Gminy Ropczyce i zorganizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie objęta zostanie pracą socjalną. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do 15 lipca 2024 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy złożenie formularza rekrutacyjnego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach przy ul. Krótkiej 1. Dokumenty można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem osób trzecich. Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych w miejscu zamieszkania kandydatów do projektu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w Biurze Projektu, które znajduje się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach oraz na stronie internetowej www.mgopsropczyce.eu oraz www.ropczyce.eu Szczegółowych informacji nt. zasad udziału w projekcie oraz oferowanych form wsparcia udziela Koordynator Projektu w siedzibie MGOPS w Ropczycach oraz pod nr telefonu 17 2218 404.

Wartość Projektu: 570 285,68 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 484 742,82 PLN
Dofinansowanie Projektu ze środków dotacji celowej: 57 028,57 PLN

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz rekrutacyjny logo kolor
  3. Formularz rekrutacyjny wersja achromatyczna
  4. Deklaracja udziału w projekcie zaopiekowani logo kolor
  5. Deklaracja udziału w projekcie zaopiekowani wersja achromatyczna