Ważna informacja - góra strony

Kończy się czas składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Kończy się czas składania deklaracji do CEEB

Wszyscy zarządcy i właściciele budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ciepła, są zobowiązani złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB do 30 czerwca 2022 roku. Dotyczy to źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r. Z kolei dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 roku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. Jeżeli dojdzie do zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Brak złożenia deklaracji w stosownym terminie może narazić właścicieli/zarządców budynków na karę w postaci grzywny.

Zgodnie ze stanowiskiem Pana Waldemara Budy – Ministra Rozwoju i Technologii, termin na złożenie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw jest terminem ustawowym. Został on wprowadzony na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127) o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Biorąc pod uwagę, że złożenie deklaracji w teleinformatycznym systemie CEEB było możliwe od 1 lipca 2021 r., a czas na jej złożenie mija 1 lipca 2022 r., oznacza to, że właściciele i zarządcy budynków mieli na złożenie deklaracji cały rok. W związku z tym, nie jest planowane przedłużenie terminu.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://ceeb.gov.pl/ lub osobiście w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Ropczycach (pok. 10).

Wersja deklaracji do druku znajduje się pod adresem: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow w zakładce „Wzory deklaracji i wniosków”.