Ważna informacja - góra strony

Wakacje w gminie Ropczyce

III sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni jednogłośnie zaakceptowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ropczyce w 2023 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej również wyraziły pozytywną opinię na ten temat. W rezultacie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Ropczyc, która została przyjęta jednogłośnie.

Burmistrz Kazimierz Moskal, przedstawił radnym raport na temat aktualnego stanu gminy. Dokładne dane dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania gminy zostały zebrane w celu opracowania tego raportu. W wyniku głosowania nad raportem radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Raport o stanie gminy Ropczyce za rok 2023 jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast sprawozdanie z wykonania budżetu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Do grona radnych dołączyła Katarzyna Wójcik, która złożyła stosowne ślubowanie. Pani Katarzyna objęła mandat po tym, jak pan Witold Darłak został Sekretarzem Gminy Ropczyce.