Ważna informacja - góra strony

Harmonogram zebrań sołeckich i osiedlowych

Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt pn: „Budowa sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich i sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce – etap II”

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowe
j
Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Nr umowy o dofinansowanie:00150-65150-UM0900156/20 z dnia 06.07.2021 r.
Cel projektuWspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przedmiot / zakres projektu:Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej poprzez budowę sieci wodociągowej w Łączkach Kucharskich o długości 6,637 km wraz z pompowniami oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce o długości 0,435 km.
Wartość ogółem:2 675 729,49 PLN
Wydatki kwalifikowane:2 107 070,00 PLN
Dofinansowanie EFRROW1 121 890 PLN
Wkład własny: 1 553 839,49 PLN
Okres realizacji:06.07.2021 r. – 02.12.2022 r.